Dokumentacje do uzyskania pozwoleń

Ten rodzaj usług dotyczy wykonania opracowań i dokumentacji niezbędnej do uzyskania przewidzianych prawem decyzji, pozwoleń, zezwoleń umożliwiających w kontrolowany i zgodny z prawem sposób na korzystanie ze środowiska w działalności inwestycyjnej, gospodarczej czy usługowej.

Analizy i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska:

  • Wykonywanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaganych przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
  • Opracowywanie kart informacyjnych przedsięwzięć do wniosków składanych wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji;
  • Pomoc merytoryczna dla inwestorów na etapie przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.
  • Opracowywanie ocen wpływu obiektów budowlanych na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie (charakterystyk ekologicznych) jako uzupełnienie Projektów Budowlanych.
  • Przygotowanie dokumentacyjne inwestycji pod kątem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
  • Analizy do wniosków o uzyskanie pozwoleń na emisję gazów lub pyłów do powietrza atmosferycznego oraz pozwoleń zintegrowanych.
  • Opracowania wniosków do dokonania organom ochrony środowiska zgłoszeń uruchamianych lub istniejących instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
  • Operaty do wniosków o uzyskania pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego i inne.
  • Dokumentacje dotyczące gospodarki odpadami niezbędne do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń na wytwarzanie odpadów , zezwoleń na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów.

Formularz kontaktowy

Pozostań w kontakcie z nami

Lokalizacja

ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole

Telefon

(77) 4563-785

Fax

(77) 4517-826

Halina Juszczak - współwłaściciel, dyrektor zakładu

telefon/kom: (77) 4517-827 / (+48) 601-563-785

e-mail: biuro@hieko.pl

Zbigniew Juszczak - współwłaściciel

telefon kom: (+48) 606 904 209,

e-mail: biuro@hieko.pl

Laboratorium Badań i Pomiarów
Natalia Juszczak - kierownik

telefon: (77) 4563-785

e-mail: natalia.juszczak@hieko.pl